Hemsidan du vill besöka är blockerad!

Blockeringen är ett krav från Patent- och marknadsdomstolen. Det är resultatet av en rättsprocess som startades av det holländska vetenskapliga förlaget Elsevier, i en stämning riktad mot Bahnhof och sex andra svenska internetoperatörer.

Elsevier har ställt Bahnhof inför rätta för att våra internetanslutningar kan utnyttjas till att besöka hemsidor där det går att få illegal tillgång till texter som Elsevier äger upphovsrätten till. Istället för att motarbeta den illegala fildelningsverksamheten har Elsevier stämt operatörerna och krävt att vi ska blockera fildelningssidorna i våra nätverk eller betala ett vite på 500 000 kronor. De vill dessutom att blockeringskravet ska träda i kraft som ett delbeslut mer eller mindre omgående, innan domstolens slutgiltiga avgörande.

Därför blockerar Bahnhof den här sidan.

Bahnhof är starka motståndare till censur i alla former och har kämpat för ett fritt och öppet internet sedan starten 1994 (då hemsidor såg ut ungefär som den här). Men kampen tog en ny vändning i februari 2017 då Patent- och marknadsöverdomstolen..

Visa mer

Bahnhof är starka motståndare till censur i alla former och har kämpat för ett fritt och öppet internet sedan starten 1994 (då hemsidor såg ut ungefär som den här). Men kampen tog en ny vändning i februari 2017 då Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett mål mellan Bredbandsbolaget och upphovsrättsinnehavare från film- och mediaindustrin med en helt ny tillämpning av EUs Infosocdirektiv som fastställde att operatörer är medskyldiga till brott som begås via deras nät, och att rättighetsinnehavare får beordra operatörer att blockera sidor som kan användas för ”upphovsrättsintrång”, det vill säga fildelning.

Mot den här bakgrunden är oddsen för att vi ska vinna mot Elseviers blockeringskrav ganska små. Så istället för att överklaga tänker vi utnyttja blockeringskraven för att driva vår kamp vidare. Designen på den här hemsidan är en del av vårt budskap, och vi hoppas att den även ska påminna om hur internet var en gång. Hur det var att ha långsam anslutning och begränsad tillgång till resten av världen.

Stäng

Bahnhofs inlaga till Patent- och marknadsdomstolen.

Bahnhof har lämnat följande svaromål till Patent- och marknadsdomstolen fredagen den 2 november 2018. Svaromålet är signerad Bahnhofs VD och våra två jurister.

Läs hela svaromålet här.Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen
Box 8307
104 20 Stockholm

Översändes med e-post till stockholms.tingsratt@dom.se

Stockholm 2018-11-01


SVAROMÅL
Mål PMT 13284-18 PMD:F, Elsevier B.V., Elsevier Ltd ./. Bahnhof AB m.fl
Vi som har undertecknat detta svaromål får härmed anmäla oss som ombud för Bahnhof AB (”Bahnhof”). Fullmakt i original har översänt per post till domstolen idag.

Detta är Bahnhofs svar på motparternas stämningsansökan.

1. Inställning till yrkandena framställda av käranden

1.1 Bahnhof medger att blockera de domännamn som förtecknats i bilaga 2 till stämningsansökan (”Domännamnen”). Om domstolen anser att det är nödvändigt att genom vite tvinga Bahnhof att utföra blockeringsåtgärder avseende Domännamnen, så motsätter sig Bahnhof inte att så sker, allt under förutsättning att blockeringsåtgärderna begränsas i tiden till en period som domstolen finner lämplig och att likaså vitet bestäms till ett belopp som domstolen finner lämpligt. På motsvarande sätt motsätter sig Bahnhof inte heller att domstolen beslutar att interimistiskt tvinga Bahnhof att utföra blockeringsåtgärder avseende Domännamnen.

1.2 Bahnhof bestrider att blockera det som motparterna beskriver som ”andra domännamn/webbadresser vars enda eller övervägande ändamål är att möjliggöra eller underlätta tillgången till de illegala Tjänsterna och som Internetoperatörerna underrättas om från tid till annan.”

1.3 Bahnhof bestrider ansvar för rättegångskostnader och yrkar istället ersättning för egna rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. Grunder för Bahnhofs inställning

2.1 Bahnhof har tagit del av Patent- och marknadsöverdomstolens (”PMÖD”) dom i det s.k. Bredbandsmålet, dom meddelad 2017-02-13 i mål nr 11706-15. Enligt domen ansågs en Internetoperatör ha medverkat till upphovsrättsintrång enbart genom att tillhandahålla sina kunder en allmän Internetuppkoppling som möjliggjorde för kunderna att nå vissa webbsidor med material som gjorde intrång i upphovsrätt. Internetoperatören förelades därför – vid vite att blockera vissa webbsidor och att betala motpartens rättegångskostnader. Några krav på att rättighetshavarna skulle visa att de försökt andra metoder för att få stopp på intrånget eller ens att blockering av webbsidorna skulle vara ett effektivt sätt att få bukt med intrånget ställdes inte. Det räckte enligt PMÖD med en blockering av de aktuella webbsidorna kunde ”försvåra” tillgång till det olagliga materialet.

Bahnhof anser att PMÖDs dom är felaktig både juridiskt i sak och formellt. PMÖD har tillämpat lagen felaktigt när man utvidgat ansvaret för medverkan till upphovsrättsintrång till att omfatta enbart tillhandahållande av en Internetuppkoppling. PMÖD har vidare tillämpat reglerna om ansvar för rättegångskostnader på ett felaktigt sätt när man beslutat att Internetoperatören – som inte haft någon aktiv del i det påstådda intrånget – skall betala även rättighetshavarnas rättegångskostnader. Slutligen har PMÖD tillämpat lagen felaktigt när man beslutat att PMÖDs dom inte får överklagas.

Bahnhof anser även att PMÖDs dom är felaktig p.g.a. jäv eftersom en av domarna -hovrättslagmannen Christine Lager - genom sitt omfattande engagemang i den aktuella lagstiftningen om medverkansansvar för upphovsrättsintrång och sina ingående kontakter med amerikanska myndigheter och upphovsrättsorganisationer i samband därmed kan befaras ha påverkat utgången i målet hos PMÖD.

I ett annat mål, som för närvarande är föremål för prövning hos Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”), det s.k. Telia-målet, målnummer PMT 7262-18 har Telias ombud i inlaga 2018-07-04, aktbilaga 69, omsorgsfullt och detaljerat redogjort för de materiella felen i PMÖDs dom och de omständigheter som innebär att jäv förekommit. Bahnhof anser att det är onödigt att här upprepa vad som redan står i Telias inlaga utan ansluter sig till fullo till vad som sägs i inlagan, särskilt sidorna 26-36.

Mot bakgrund av det som Bahnhof har framhållit ovan kan man tycka att Bahnhof i det aktuella målet borde bestrida motparternas yrkanden i alla delar. Så är inte fallet. Bahnhof bestrider yrkandena endast delvis enligt vad Bahnhof redogör för nedan. I övriga delar medger Bahnhof motparternas talan, se ovan punkt 1.1. Anledningen till Bahnhofs medgivande är att Bahnhof ser det som utsiktslöst att Patent- och marknadsdomstolen (”PMD”) skulle göra en självständig prövning och avvika från PMÖDs uppfattning i domen i Bredbandsmålet eller ta ställning i den ovan berörda jävsfrågan. Även om PMD – mot all förmodan – skulle komma till en avvikande uppfattning så hyser Bahnhof inga tvivel om att PMÖD skulle komma till samma uppfattning igen samt döma ut nya dryga rättegångskostnader mot Bahnhof och andra berörda Internetoperatörer. Ett konstruerat rättsförfarande med specialdomstolar som själva bestämmer om dess domar går att överklaga, jäviga domare, egentillverkade regler om Internetoperatörers medverkansansvar samt bestämmelser om ansvar för rättegångskostnader som uppenbart missgynnar Internetoperatörer ger knappast något hopp om framgång inom ramen för det svenska rättssystemet utan påminner snarare om betingelserna för en skenrättegång.

Bahnhofs uppfattning har bekräftats nyligen genom PMDs beslut 2018-10-15 i det ovan nämnda Telia-målet. Genom beslutet har PMD på s.k. rättighetshavares begäran interimistiskt förpliktat Telia att vid vite blockera vissa webbsidor. Som skäl för sitt beslut har PMD hänvisat till PMÖDs dom i Bredbandsmålet utan att närmare gå in på flera av de huvudargument som framförts av Telias ombud.

Som en följd av ovanstående resonemang har Bahnhof från idag och tills vidare vidtagit blockeringsåtgärder avseende ”Domännamnen” och som ett led att främja ”god ordning” valt att blockera ett antal webbsidor som enligt Bahnhofs egen uppfattning har som enda eller ”övervägande syfte” att sprida innehåll som är ägnat att motverka Bahnhofs intressen, se bilaga A nedan.

2.1 Motparternas yrkande om att Bahnhof vid vite ska förpliktas att blockera ”andra domännamn/webbadresser vars enda eller övervägande ändamål är att möjliggöra eller underlätta tillgången till de illegala Tjänsterna och som Internetoperatörerna underrättas om från tid till annan.” innebär att motparterna efter eget godtycke och med luddiga begränsningar själva skulle bestämma om en domän eller webbadress omfattas av ett vitesförbud. Ett sådant förbud skulle möjligen vara ett effektivt medel att förhindra framtida intrång. Med all säkerhet skulle ett sådant förbud i alla fall lägga ytterligare börda på Internetoperatörerna som skulle behöva hantera mängder av krav på blockeringar inte bara från motparterna i det här målet utan mängder av andra s.k. rättighetsinnehavare, varav vissa med ärligt uppsåt och andra utan. Skadeeffekterna av att Internetoperatörerna tvingas stänga helt legitima webbsidor till följd av order från motparterna för att sidorna har ett ”övervägande ändamål” som misshagar motparterna är oöverskådliga. Om motparterna verkligen vill förhindra framtida intrång, vore det inte det bästa om motparterna och andra rättighetshavare själva kunde blockera de domäner och webbsidor som de anser vara ”olagliga” eller ”osunda” utan inblandning av ”medverkande” Internetoperatörer?

Bahnhof anser att det yrkade vitesförbudet i denna del strider mot alla krav som kan ställas på ett vitesförbud. Det är inte klart avgränsat vare sig i tid eller på annat sätt. Det är inte heller tydligt utformat och kan dessutom orsaka svåröverskådlig skada. I förlängningen får ett förbud av den här typen helt karaktären av privat censur på Internet med helt orimliga konsekvenser för yttrandefrihet i vanlig mening.

Bahnhof är medvetet om att PMD i det s.k. Telia-målet avslagit ett liknande yrkande med skäl som uttryckts i försiktiga ordalag. Bahnhof hoppas att PMD i det här fallet är konsekventa vid sin prövning i det nu aktuella målet och avslår yrkandet i denna del.


3. Bevisning

Bahnhof åberopar tills vidare ingen bevisning.

(signatur)
Jon Karlung, VD
(signatur)
Wilhelm Dahlborn, jur. kand.
(signatur)
Johan Belfrage, jur. kand.

Här hittar du hela svaromålet som pdf

Stäng

Det här är Elsevier.

Elsevier är ett holländskt förlag som hanterar akademiska artiklar åt universitet och forskningsinstitut. Universitetsledningar berättar om Elseviers oligopolliknande ställning som bakbinder användare, fråntar forskare...

Visa mer

Elsevier är ett holländskt förlag som hanterar akademiska artiklar åt universitet och forskningsinstitut. Universitetsledningar berättar om Elseviers oligopolliknande ställning som bakbinder användare, fråntar forskare rätten till sina texter och kräver stora summor för enkla tjänster. Bara under 2017 betalade svenska forskare 120 miljoner kronor i licenskostnader och 13 miljoner kronor i publiceringskostnader till Elsevier. Allt fler avslutar nu sitt samarbete med Elsevier, och förlagets material har lagts ut gratis på fildelningshemsidor som tillfällig lösning.

I februari 2017 höll justitieminister Morgan Johansson ett tal där han beskrev fildelning som ”ett sätt för en del att åka snålskjuts på andras skapande”, och stoltserade med sin invigning av Patent och marknadsdomstolarna och skärpning av upphovsrättslagstiftningen. Domstolar och lagstiftning som nu, istället för att gynna skapande forskare, utnyttjas av Elsevier vars affärsmodell kan beskrivas bra med Morgan Johanssons egna ord – åka snålskjuts på andras skapande.

Stäng

Protestera!

Bahnhof har visat gång på gång hur upphovsrättslagstiftning missbrukas och utnyttjas av giriga opportunister, och i slutändan är det alltid vanliga människor som får betala. Den här sidan du har framför dig just nu är resultatet, det här är vad som väntar i en framtid där privata intressen får reglera samhällsinformationen. Är det verkligen såhär vårt rättsväsende ska utnyttjas? Nej, det tycker inte vi heller. Skicka ett brev till justitieminister Gunnar Strömmer och protestera!

Protestera genom att skicka e-post till regeringskansliet.

Så här många protester har skickats in hittills: 2738

Denna sida är publicerad av internetoperatören Bahnhof. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Vi står för nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för sina kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Kontakt: for-ett-fritt-internet@bahnhof.net